MENU

第三方登录接入指引汇总

QQ

申请地址:使用 QQ 登录QQ互联,使用该QQ登录腾讯应用开放平台,完成实名认证,回到QQ互联创建网站应用。

文档地址:

需要审核 / 无需付费 / 无资质要求

微信

申请地址:

文档地址:https://open.weixin.qq.com/cgi-bin/frame?t=home/web_tmpl&lang=zh_CN

首次审核 / 需 300 元认证费 / 个体、企业资质

注:微信公众平台和微信开放平台二选一即可,如果都申请,也可进行关联后只需要交一次认证费。

支付宝

申请地址:https://b.alipay.com/signing/productDetailV2.htm?productId=I1130500001000004201

首次审核(已签约过支付产品的不需要审核)/ 无需付费 / 无资质要求

新浪微博

申请地址:https://open.weibo.com/

需要审核 / 无需付费 / 无资质要求

抖音

申请地址:https://developer.open-douyin.com/

文档说明:https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/dop/ability/user-authorization/solution

百度

申请地址:https://pan.baidu.com/union/apply

无需审核 / 无需付费 / 无资质要求

华为

申请地址:https://developer.huawei.com/

无需审核 / 无需付费 / 无资质要求

钉钉

申请地址:https://developers.dingtalk.com/

无需审核 / 无需付费 / 无资质要求

小米

申请地址:https://dev.mi.com/

无需审核 / 无需付费 / 企业资质

Google(谷歌)

申请地址:https://console.cloud.google.com/apis/credentials/consent

首次审核 / 无需付费 / 无资质要求

Facebook(脸书)

申请地址:https://developers.facebook.com/

无需审核 / 无需付费 / 无资质要求

Twitter(推特)

申请地址:https://developer.twitter.com/

首次审核 / 无需付费 / 无资质要求

微软

申请地址:https://aka.ms/appregistrations

无需审核 / 无需付费 / 无资质要求

Github

申请地址:https://github.com/settings/developers

无需审核 / 无需付费 / 无资质要求

Gitee(码云)

文档说明:https://gitee.com/api/v5/oauth_doc

无需审核 / 无需付费 / 无资质要求

返回文章列表 文章二维码 打赏
本页链接的二维码
打赏二维码